Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy  

Strona główna
Urząd Gminy
Gmina Lubartów

 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja III
 Samorząd dla inwestora
 
dz.jpg
Gminy wiejskie Województwa Lubelskiego – sukces gospodarczy, różne drogi - LOGO
krainalubartowska.jpg
 logo_lgd.jpg
kdr1.jpg
wifi.png
Regionalna Sieć Szerokopasmowa
Lublin północny-wschód
rokiczanka.jpg 
Informacja dla przedsiębiorców - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG PDF Drukuj E-mail
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
30.08.2011.
Informujemy, że od dnia 01 lipca 2011 r. uruchomiona została Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną, udostępniający informacje o przedsiębiorcach. Prowadzenie CEIDG znajduje się w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki.

Obowiązujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) - tekst jednolity
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808)
 • Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, Poz. 1178)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2010 Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)
 • Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)

Zadaniem CEIDG jest:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego te dane organu.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją

Działalności (PKD):

 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

Wpis do rejestru

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

1) za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG; system teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o nieprawidłowości wniosku;
2) w wybranym urzędzie gminy:
a) osobiście (z własnoręcznym podpisem);
b) poprzez wysłanie listem poleconym (własnoręczność podpisu potwierdzona notarialnie).

Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.)

Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzymuje żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

W przypadku złożenia wniosku o wpis w urzędzie gminy, weryfikacja jego treści pod względem formalnym, i potwierdzenie przyjęcia wniosku należy do urzędu gminy. W urzędzie gminy wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania wniosku. Następnie CEIDG prześle odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis odpowiednio do: wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.

1. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.
Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

2. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Należy wejść na stronę www.ceidg.gov.pl, przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać wpis po Nazwie, nr NIP lub REGON - otworzyć wpis i wybrać opcję Drukuj / Pobierz PDF. Na wydruku umieszczony jest również kod kreskowy, który można odczytać telefonem komórkowym z aplikacją do czytania kodów i obejrzeć aktualny wpis. Nowe zaświadczenie można samodzielnie pobrać w każdej chwili.

3. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

4. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej(NIP).

5. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

6. Zazwyczaj nr REGON nadawany jest przez GUS następnego dnia roboczego.

W bardziej złożonych przypadkach GUS ma 7 dni na nadanie nr REGON. Po nadaniu przez GUS, numer REGON jest wpisywany automatycznie w CEIDG. Jeżeli nr REGON jest nadany od razu to informację o nim otrzymujemy w powiadomieniu mailowym, w przeciwnym wypadku nadanie nr REGON możemy sprawdzić na stronie www.ceidg.gov.pl , przejść do Wyszukiwarki przedsiębiorców - odszukać swój wpis po nazwie lub numerze NIP.

Dostęp do danych CEIDG

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępnia dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
Po 1 lipca gminy są właściwe w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończą wykonywanie działalności gospodarczej przed tą datą.

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (do pobrania w formacie .pdf)

Wzór dokumentu elektronicznego „CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej” został opublikowany w Centralnym Repozytorium ePUAP, jednocześnie został mu nadany niepowtarzalny identyfikator:

http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/22/600/

Konieczna aktualizacja danych

Po 1 lipca 2011 r. organy ewidencyjne w gminach będą musiały przenieść do CEIDG dane przedsiębiorców, którzy nie wykreślą działalności do 1 lipca 2011 r. Przeniesienie danych musi nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. Z powyższego względu konieczna jest aktualizacja danych tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji numerów: NIP, PESEL czy przedmiotu działalności gospodarczej określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) oraz tych, którzy posiadają więcej niż jeden wpis w ewidencji.
 
Brak aktualizacji grozi przedsiębiorcy niewpisaniem w CEIDG, a tym samym – nielegalnym prowadzeniem działalności od nowego roku.


Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej prowadzi:
Referat Centrum Obsługi Inwestora
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 18 A
pokój nr 26, tel. 81 855 69 39

Więcej informacji na stronie www.ceidg.gov.pl
 

 
wstecz   dalej »
film_promocyjny_gmina_lubartow.jpg
Film promujący walory Gminy Lubartów, powstały w ramach projektu - Budowa marki turystycznej i gospodarczej „Kraina Lubartowska”
Komunikaty

MP.jpg
 DZIENNIK USTAW

Informator
igl112015.jpg
Informator Gminy Lubartów
- Nr 11 -


 
ADRES URZĘDU:
ul. Lubelska 18A
21-100 Lubartów
 
GODZINY PRACY:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.15 - 15.15
Kasa: w godz. 8.00 - 14.00 
  
TELEFON:
(0 81) 855 35 86
 
FAKS:
(0 81) 854 59 01
NIP URZĘDU:
714-10-77-988
 
NIP GMINY:
714-19-96-904
 
REGON URZĘDU:
000543427
 
REGON GMINY:
431019951
 
NR KONTA:
PKO SA O/LUBARTÓW
NR: 12 1240 2409 1111 0010
2025 7821
 
 
Statystyka
Odwiedza nas 20 gości
gości: 5581958
film.jpg

 
Sonda
Skąd dowiadujesz się o imprezach odbywających się na terenie Gminie?
 
 
Copyright 2010 Gmina Lubartów.   Wszelkie prawa zastrzeżone.   Wykonanie oraz administracja strony:   Mirosław Czuchryta  @

Top!