bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Lepsza woda w Gminie Lubartów

Podpisano umowy z wykonawcą na przebudowę ujęcia wody w Chlewiskach i rozbudowę ujęcia wody i sieci wodociągowej w Kolonii-Skrobów.

W dniu 9 stycznia br. Wójt Gminy Lubartów Krzysztof Kopyść podpisał umowę na przebudowę ujęcia wody w Chlewiskach i rozbudowę ujęcia wody i sieci wodociągowej w Kolonii-Skrobów. Inwestycje zostaną wykonane w ramach projektu „Modernizacja ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii wraz z rozbudową sieci wodociągowej” współfinansowanego z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku ujęcia wody w miejscowości Chlewiskach. Stacja Uzdatniania Wody w Chlewiskach pracowała będzie w układzie dwustopniowego pompowania wody. Woda ze studni tłoczona będzie pompami głębinowymi I-go stopnia na zespół dwustopniowej filtracji. Następnie kierowana będzie do dwóch zbiorników wyrównawczych, z których woda tłoczona będzie do sieci. Inwestycja przewiduje doprowadzenie wody z ujęcia wody w miejscowości Chlewiska dla potrzeb wodociągu grupowego do Chlewisk, Szczekarkowa, Lisowa i Brzezin.

Rozbudowa ujęcia wody w Skrobowie-Kolonii obejmuje wykonanie nowego budynku Stacji Uzdatniania Wody.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego jest firma INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech Osiecki. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 3.800.000,00 zł.

loga fepr RP lub efs

on 10 styczeń 2019
Odsłony: 637