bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 31 ust 1 ustawy Prawo oświatowe - wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolonego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Nabór w roku szkolnym 2018/2019 uwzględnia:
1. prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
2. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie.

KRYTERIA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
Zadaniem własnym Gminy Lubartów jest zapewnienie dziecku mieszkającemu na terenie gminy możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany publiczny oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XXVII/185/17 Rady Gminy Lubartów z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lubartów.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego dostępny jest w każdej szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym oddziale przedszkolnym w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w każdej szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Zgodnie z art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów ustala organ prowadzący. Powyższe zasady rekrutacji reguluje art. 133 ust 1-2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późn. zm.).

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów reguluje: Uchwała z 2017.04.19 Nr XXIX/198/17 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

TERMINY REKRUTACJI
Terminy określa Zarządzenie nr 17/18 Wójta Gminy Lubartów z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Lubartów jest organem prowadzącym.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, a w przypadku rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej w każdej publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Lubartów.

on 08 luty 2018
Odsłony: 1325