bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubartów obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Gmina Lubartów przystąpiła do działań określonych w w/w ustawie, których celem jest opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów na lata 2017-2023.

Informuje się zatem mieszkańców Gminy Lubartów, że obecnie trwają, zaplanowane od 07.02.2017 r. do 10.03.2017 konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Lubartów w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Lubartów obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Mają one na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Lubartów. Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lubartów.

Do dnia 10.03.2017r. możliwe jest wypełnienie anonimowej Ankiety, celem pogłębienia diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji na terenie gminy Lubartów. Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych), przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością. Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych problemów, czynników i zjawisk kryzysowych występujących na terenie gminy oraz potrzeb i oczekiwanych działań w zakresie rewitalizacji. W związku z tym, zwracam się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy Lubartów
                                                                                                                                                                                      /-/ Krzysztof Kopyść

on 07 luty 2017
Odsłony: 845