bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej

Utworzono: 30 lipiec 2020
Odsłony: 528

Wójt Gminy Lubartów przypomina, iż zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284, 975) właściciele nieruchomości zobowiązani są do podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dokonanie przyłączenia nie jest obowiązkowe jedynie w przypadkach, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem wynikającym z mocy prawa, a jego niewykonywanie stanowi wykroczenie zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zagrożone jest karą grzywny.

Wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy (szambo) nie zwalnia właściciela z wykonania obowiązku przyłączenia jej do sieci kanalizacyjnej. W sytuacji uchylania się właściciela od przedmiotowego obowiązku, przepisy obowiązującego prawa, obligują organ administracji do wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku przyłączenia. Niewykonanie decyzji podlega sankcji w postaci kary grzywny (art. 5 ust. 7 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, 1501, 1553, 1579, 1655, 1798, 1901, 2070 oraz z 2020 r. poz. 288).

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubartów apeluje o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej w swoim miejscu zamieszkania/posiadania nieruchomości na terenie gminy Lubartów.