bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zawiadomienie o XXVIII/17 Sesji Rady Gminy Lubartów

Kategoria
Ogłoszenia o sesjach Rady Gminy
Termin
2017-03-27 10:00
Miejsce
Lubelska 18A
Lubartów, Polska

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18A, odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Lubartów z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
5. Informacja Wójta w zakresie realizacji zadań za okres między Sesjami.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów od 1 września 2019 r.;  
7.2. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubartów;
7.3. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w placówkach prowadzonych przez Gminę  Lubartów;    
7.4. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Lubartów;
7.5. przystąpienia Gminy Lubartów do projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Brzezinach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” współfinansowanego ze środków PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
7.6. przystąpienia Gminy Lubartów do projektu pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie” współfinansowanego ze środków PEFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
7.7. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lubartów na 2017 rok.
8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie za rok 2016.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Lubartów w 2016 roku oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Borzęcki

 
 

Wspierane przez iCagenda