Drukuj

Infrastruktura gminna

WODOCIĄGI

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Lubartów są zwodociągowane. Na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę korzysta się głównie z wód zalegających w utworach poziomu kredowego, sporadycznie tylko z wód występujących na wyższych poziomach.

Na terenie Gminy Lubartów funkcjonuje cztery ujęcia wody w następujących miejscowościach:

Natomiast w miejscowości Nowodwór znajduje się ujęcie wody dla miasta Lubartowa, którego zarządcą jest gmina miejska Lubartów. Zaopatruje ono w wodę również część mieszkańców gminy wiejskiej Lubartów.

KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy przyłączonych jest ponad 50% gospodarstw domowych. Niejako uzupełnieniem tego systemu są zbiorniki bezodpływowe (szamba).

Na terenie gminy funkcjonują dwie biologiczne oczyszczalnie. Zlokalizowane są one w dwóch miejscowościach:

Uzupełnieniem tego systemu są przydomowe oczyszczalnie ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI

Na terenie gminy znajdują się dwa wysypiska odpadów komunalnych:

Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Gmina Lubartów jest członkiem Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.

GAZOCIĄGI

Na terenie gminy funkcjonuje sieć gazowa, której całkowita długość wynosi 30 km. Z tego źródła energii korzysta około 10% wszystkich gospodarstw domowych. Na terenie wsi Nowodwór i Skrobów-Kolonia zlokalizowany jest rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną w Skrobowie-Kolonii. W 2007r. zakończono budowę sieci gazowej z przyłączami dla wsi Baranówka, Wólka Rokicka-Kolonia, Wólka Rokicka i Rokitno, z tranzytem przez Łuckę i Łuckę-Kolonię.