bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Historia i współczesność

Dzieje wsi wchodzących w skład Gminy Lubartów wiążą się z historią dóbr lubartowskich. Największy rozkwit tych terenów przypada na drugą połowę XVI wieku i związany był z działalnością rodu Firlejów. W 1523 roku wsie wchodzące w skład dóbr lubartowskich tj. Łucka i Szczekarków sprzedane zostały Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy herbu Lewart. Syn jego Piotr Firlej założył na gruntach tych wsi w 1543 roku miasto Lewartów. W 1744 roku książę Paweł Karol Sanguszko zmienił jego nazwę na Lubartów.

Gmina Lubartów w obecnych granicach została utworzona z dniem 1 stycznia 1973 roku z połączenia Gromad Lisów i Łucka. Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych między innymi: Grodzisko zwane “Górą Tatarską” jako obiektach aerchologiczny, cmentarz osadników niemieckich w Trójni z przełomu XIX i XX wieku, cmentarz żołnierzy austriackich z 1915 roku w Nowodworze-Piaskach, dworek w Łucce z XIX/XX w., z resztkami drzewostanu, cmentarz jeńców radzieckich pomordowanych w latach 1941 - 1944 w Skrobowie.

W Skrobowie, gdzie w latach 1944 - 1945 mieścił się I Obóz Informacji Wojska Polskiego dla żołnierzy Armii Krajowej, w 1991 roku wmurowano tablice pamiątkowe. W marcu 1945 roku przebywało tam około 500 akowców (około 400 oficerów), z których część podjęła udaną próbę ucieczki. Tam też odbywają się coroczne spotkania osób, które przeżyły obóz i późniejszą zsyłkę do Rosji, oraz żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, która 25 lipca 1944 roku została przez Rosjan rozbrojona.

W krajobrazie Gminy zachowały się obiekty sztuki sakralnej tj. kapliczki i figury przydrożne, będące często dziełem twórców ludowych. Najstarsze pochodzą z II połowy XIX wieku oraz z początku XX wieku i znajdują się m. in. w Rokitnie, Wólce Rokickiej, Lisowie, Nowodworze, Majdanie Kozłowieckim, Skrobowie, Wincentowie, Szczekarkowie, Annoborze, Chlewiskach i Trzcińcu. W niektórych kapliczkach znajdują się rzeźby przedstawiające figury świętych np. w Brzezinach św. Kajetana, w Majdanie Kozłowieckim św. Nepomucena, a w Łucce św. Antoniego.

Na terenie gminy popularna jest twórczość ludowa. Wyroby ze słomy, suche bukiety i palmy wielkanocne znane są nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Obecnie władze gminy w działaniach inwestycyjnych koncentrują się głównie na rozbudowie sieci critiq kanalizacyjnej, gazociągowej, budowie dróg i oświetlenia ulicznego, poprawie bazy oświatowej, kulturowej, sportowej itd. Znaczna część inwestycji w gminie finansowana jest z pozyskanych środków unijnych.