bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Skrobowie-Kolonii

loga fe lub uniae

Celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, a także spowoduje poprawę wizerunku gminy Lubartów. Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej z przebudową i zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską.

Nazwa beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie
Nr umowy RPLU.05.02.00-06-0071/19-00
Całkowita wartość projektu: 952 624,15 PLN
Wartość dofinansowania: 416 556,83 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.02 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Okres realizacji: 2019 r. – 2021 r.

loga fe lub uniae