bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Edukacja Naszą Szansą

 

loga fepr RP lub efs

Celem projektu jest wyższa jakość oferty edukacyjnej w 2 szkołach podstawowych w Gminie Lubartów oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów tych szkół do 2020 r., dzięki doposażeniu szkół, poprawie kwalifikacji i kompetencji 25 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 112 uczennic i 138 uczniów oraz wsparciu ucznia młodszego.

Projekt obejmuje swym zakresem:

  • organizację ponad 2900 godzin zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), w latach 2018-2020;
  • stworzenie w szkołach objętych projektem warunków do nauczania eksperymentalnego i indywidualizacji pracy, w tym z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki doposażeniu pracowni matematyczno-przyrodniczych w 2 szkołach Gminy Lubartów, a także dzięki realizacji szkoleń dla nauczycieli tych szkół;
  • poprawę kompetencji i umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych [TIK] zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli w/w szkół;
  • poprawę stopnia wyposażenia w/w szkół w nowoczesne narzędzia, sprzęt komputerowy i multimedialny do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem TIK oraz dostosowanie infrastruktury sieciowo-usługowej do zwiększonych potrzeb;
  • poprawę kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 2 szkół w zakresie metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 393 828,11 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 184 753,89 zł

loga fepr RP lub efs