bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Modernizacja infrastruktury szkolnej w gminie Lubartów

loga fe lub uniae

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie-Kolonii, Szkole Podstawowej w Nowodworze oraz Szkole Podstawowej w Brzezinach. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne i remontowe wybranych sal lekcyjnych tj. roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana podłóg, malowanie ścian, malowanie sufitów, wymiana instalacji oświetlenia, wymiana instalacji komputerowej. Planowany jest również zakup wyposażenia wpływającego na poprawę jakości usług edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych tj. tablic interaktywnych, cyfrowych laboratoriów przyrodniczych, wizualizerów, laptopów, mebli, wyposażenia do pracowni językowej, wyposażenia pracowni logopedycznej oraz wyposażenia pracowni przyrodniczo - matematycznej.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy RPLU.13.07.00-06-0032/16-00
Całkowita wartość projektu: 1 630 828,68 PLN
Wartość dofinansowania: 1 386 204,37 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 13. Infrastruktura społeczna
Działanie: 13.7 Infrastruktura szkolna
Czas realizacji: 2016 r. – 2018 r.

loga fe lub uniae