bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Lubartów

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest wykonanie oświetlenia nowej drogi gminnej nr 103413L w Łucce. Zamontowane zostaną 62 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED wyposażonymi w autonomiczny układ redukcji mocy w porze nocnej. Ponadto w ramach projektu wykonane zostanie oświetlenie boiska sportowego w Łucce Kolonii - 32 projektory LED.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy RPLU.05.05.00-06-0015/16-00
Całkowita wartość projektu: 825 096,08 PLN
Wartość dofinansowania: 574 956,64 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.5 Promocja niskoemisyjności
Czas realizacji: 2018 r.

loga fe lub uniae