bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Termomodernizacja budynków Gimnazjum w miejscowości Łucka-Kolonia i Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Gimnazjum w Łucce - Kolonii oraz budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Rokickiej. Zakres prac w budynku szkoły w Łucce -Kolonii obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu sali gimnastycznej, wymianę drzwi, modernizację instalacji c.w.u. oraz modernizację instalacji c.o. W Szkole Podstawowej w Wólce Rokickiej ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku, dach i stropodachy, wymienione zostaną okna i drzwi, zmodernizowana zostanie instalacja c.o. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi 36,28 % - Gimnazjum Łucka Kolonia oraz 35,65 % - Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy RPLU.05.02.00-06-0038/16-00
Całkowita wartość projektu: 1 689 938,47 PLN
Wartość dofinansowania: 990 865,65 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Czas realizacji: 2018 r.

loga fe lub uniae