bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nowodworze, Annoborze, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Wandzinie

loga fe lub uniae

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Nowodworze, Szkoły Podstawowej w Annoborze, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrobowie oraz Szkoły Podstawowej w Wandzinie. Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji CO oraz CWU, modernizację kotłowni oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Roczne zwiększenie efektywności energetycznej modernizowanych budynków wynikające z audytu energetycznego wynosi: Szkoła Podstawowa Nowodwór - 59,57%, Szkoła Podstawowa Annobór -60,55%, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skrobowie - 69,48%, Szkoła Podstawowa w Wandzinie - 78,34%. Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach.

Nazwa beneficjenta: GMINA LUBARTÓW
Nr umowy RPLU.05.02.00-06-0039/16-00
Całkowita wartość projektu: 4 392 545,68 PLN
Wartość dofinansowania: 2 518 307,74 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Czas realizacji: 2018 r.

loga fe lub uniae