bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

loga fe lub uniae

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń. Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwa beneficjenta:    ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Partnerzy projektu:    GMINA LUBARTÓW oraz 42 gminy województwa lubelskiego
Nr umowy    RPLU.06.01.00-06-0001/16-00
Całkowita wartość projektu:    31 961 220,83 PLN
Wartość dofinansowania:    19 176 732,24 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów  
Działanie:    6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne
Czas realizacji:    2016 r. – 2017 r.

loga fe lub uniae