bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Modernizacja ujęć wody w Chlewiskach i Skrobowie-Kolonii wraz z rozbudową sieci wodociągowej

loga fe lub uniae

Celem głównym projektu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody na terenie gminy Lubartów. Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę: 2 436 osób. W ramach zadania przebudowane zostanie ujęcie wody w Chlewiskach oraz sieć wodociągowa od ujęcia wody w Chlewiskach do połączenia z istniejącym wodociągiem w Chlewiskach. Inwestycja przewiduje doprowadzenie wody z ujęcia wody dla potrzeb wodociągu grupowego do wsi Chlewiska, Szczekarków, Lisów i Brzeziny. Projekt zakłada również rozbudowę ujęcia wody w Skrobowie–Kolonii i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej przy ujęciu wody w Skrobowie-Kolonii wraz z połączeniem dwóch istniejących wodociągów na terenie Skrobowa - Kolonii. Wodociąg wraz z przyłączami wybudowany będzie ponadto w miejscowości Nowodwór. Projektowana sieć wodociągowa będzie rozbudową istniejącej i umożliwiającą podłączenie w przyszłości kolejnych wsi.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.06.04.00-06-0075/15-00
Całkowita wartość projektu:    4 109 630,38 PLN
Wartość dofinansowania:    2 839 988,47 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów  
Działanie:    6.4 Gospodarka wodno-ściekowa
Czas realizacji:    2017 r. – 2018 r.

loga fe lub uniae