bip logo pomn1 grad

ePUAP www

Budowa przedszkola gminnego w Skrobowie-Kolonii

loga fe lub uniae

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie gminy Lubartów. W wyniku realizacji projektu powstanie przedszkole w miejscowości Skrobów-Kolonia. Grupą docelową są opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja projektu umożliwi świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi oraz przyczyni się do godzenia życia zawodowego oraz rodzinnego. Rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej wyniesie 100.

Nazwa beneficjenta:    GMINA LUBARTÓW
Nr umowy    RPLU.13.05.00-06-0004/15-00
Całkowita wartość projektu:    3 796 170,01 PLN
Wartość dofinansowania:    850 000,00 PLN
Źródło finansowania:    Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu:    Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa:    13. Infrastruktura społeczna
Działanie:    13.5 Infrastruktura przedszkolna
Czas realizacji:    2017 r. – 2018 r.

loga fe lub uniae